Информация за защита на личните данни

Информация за защита на личните данни

Информация за защита на личните данни, предоставени в онлайн магазина и интернет сайта на „Фулда България” ООД  

            Настоящата информация за защита на личните данни  има за цел да обясни как и защо „Фулда България” ООД обработва предоставените от Вас лични данни, използвайки интернет сайта www.motoexpert.bg  и онлайн магазина на дружеството.

            „Фулда България” ООД се ангажира да осигури съответствие по отношение на обработването на личните данни на физически лица и свободното движение на тези данни, спазвайки разпоредбите на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) на Европейския парламент.

            „Лични данни” са всяка информация, отнасяща се до клиентите/контрагентите/партньорите (физически лица и физическите лица, представляващи юридическите) на „Фулда България” ООД, както и тази, свързана с нейните служители.

            Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни") чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

І. Цели на събиране и обработване на личните данни в онлайн магазина и интернет сайта на „Фулда България” ООД

            „Фулда България” ООД събира лични данни за конкретни, точно определени цели като ги обработва законосъобразно и добросъвестно и не ги използва допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

            Дружеството използва личните данни:

             1. За установяване на връзка с лицето по телефон, за изпращане на кореспонденция, отнасяща се до изпълнение на направени поръчки, които са постъпили в онлайн магазина на „Фулда България” ООД.

            2.  За водене на счетоводна отчетност - създаване и изпращане на документ за продуктите или услугите, които сте закупили от дружеството.

            3. За последващо гаранционно обслужване на направените покупки и/или извършени услуги през онлайн магазина.

            4. За изпращане на информация за интересуващи Ви продукти/услуги, промоции, новини и др.

         ІІ. Видове данни, съхранявани в Регистър „Онлайн магазин”

Дружеството събира и обработва следните видове данни, необходими за осъществяване продажбата на продукт и/или предоставяне на услуга в Регистър „Онлйн магазин”:

            1.  Данни за идентификация на лицето: имена и  постоянен адрес;

            2. Лични данни за контакт: адрес за контакт, телефонен номер; електронна поща;

            3. Данни за поръчката и за продукта/услугата.

            „Фулда България” ООД не събира чувствителни лични данни, а именно:  информация за раса или етническа принадлежност, религиозни или философски убеждения, сексуален живот и ориентация, политически възгледи, членство в синдикални организации, информация за вашето здраве, както генетични и биометрични данни.

ІІІ. Водене на Регистър „Онлайн магазин”

            1. Регистърът се води на електронен носител.

            2. Компютърът е със защитен достъп чрез парола за достъп до регистъра на личните данни, който е непосредствен само от страна на обработващите на лични данни.

            3. Използване на антивирусни програми с цел защита на  електронните данни от неправомерен достъп, повреждане или унищожаване.

            4. Съхраняване на информацията в криптиран вид в облака Microsoft Azure.

 IV. Разкриване на лични данни пред трети страни

„Фулда България” ООД предоставя лични данни на следните трети страни:
            1. Партньори на дружеството: 

                        - куриерски услуги - с цел да доставим стоките, които сте поискали, „Фулда България” ООД предоставя посочените от Вас лични  данни за доставка;

                        - банки – с цел обслужване на извършените от Вас плащания;

                        - лица, поддържащи необходимото оборудване, софтуер и хардуер.

            2. Държавни органи, надлежно легитимирали се със съответни документи - писмени разпореждания на съответния орган, в които се посочва основанието, имената на лицата, на които е необходимо да се осигури достъп до личните данни.

 V. Защита на личните данни

„Фулда България” ООД прилага адекватни мерки за:

            1. Технически и административен контрол (ограничаване на IP, MAC адрес, физическа локация, уникално потребителско име и парола) като по този начин се гарантира, че само упълномощени служители получават достъп до данните за изпълнение на възложените им функции.

            2. Физическата защита във „Фулда България” ООД се осигурява чрез набор от приложими технически и организационни мерки за предотвратяване на нерегламентиран достъп и защита на сградите и помещенията, в които се извършват дейности по обработване на  лични данни.

            3. В определени случаи може да се прилагат допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

            4. Защита на личните данни като е определило Длъжностно лице за защита на данните.

 VI. Права на субекта на лични данни

            1. Право на достъп до личните данни и право да получавате следната информация:

            - за каква цел се обработват данните;

            - какви лични данни;

            - получателите на данни;

            - срокът на обработване.

Достъп до данните на лицето се осигурява под формата на:

            - устна справка;

            - писмена справка;

            - преглед на данните от самото лице или упълномощено от него такова;

            - предоставяне на копие от исканата информация.

            При подаване искане за осигуряване на достъп, администраторът или представляващият го разглежда заявлението и осигурява искания от лицето достъп в предпочитаната от заявителя форма. Срокът за разглеждане на заявлението и произнасяне по него е 14 дневен от деня на подаване на искането или 30 дневен при необходимост от повече време за събиране на личните данни.

            Решението се съобщава писмено на заявителя, лично срещу подпис или по пощата с обратна разписка. Когато данните не съществуват или не могат да бъдат предоставени на определено правно основание, на заявителя се отказва достъп до тях с мотивирано решение.

            2. Право да поискате корегиране на личните си данни, които са неточни/неактуални.

            3. Право да поискате от администратора да ограничи обработването на личните данни:

      - когато личните данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, в който Администраторът да провери точността на личните данни;

            - когато обработването на личните данни е неправомерно, но не желаете същите да бъдат изтрити, а само да бъде ограничено използването им;

            - когато Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но данните са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

            - когато сте възразили срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите Ви като субект на данни.

            4. Право да поискате личните данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне

            Администраторът да заличи личните данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните.

            5. Право да възразите пред администратора срещу обработването на личните данни по всяко време като посочите основанията за това.

            6. Право да подадете жалба срещу обработването на личните Ви данни или неспазване на правата Ви във връзка със защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган – Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

            7. Право да бъдете уведомени, когато има риск за нарушение сигурността на данните, като администраторът следва да Ви уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомил надзорния орган за нарушението.

            9. Право да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни частично или изцяло по всяко време, за което да уведомите Администратора чрез подаване на заявления за това  във всеки един от неговите обекти.

 VII. Използване на онлайн магазина и интернет сайта на „Фулда България” ООД

            1. Регистрацията в онлайн магазина на „Фулда България” ООД на адрес www.motoexpert.bg  е свързана с доброволното  предоставяне на определени лични данни. Попълването на данните е личен избор на субекта на данни.

            2. Поръчвайки закупуването на продукт и/или извършване на услуга Вие изразявате своето съгласие за предоставяне на лични си данни в базата данни на онлайн магазина на дружеството, за тяхното обработване с цел реализиране на поръчката, както и за гаранционно обслужване на направените от Вас покупки на продукти и/или извършването на услуги.

            3. Предоставяйки личните си данни в базата данни на дружеството Вие давате възможност на „Фулда България” ООД да осъществява различни маркетингови проучвания с цел определяне на потребителския Ви профил и предпочитанията Ви към определена марка продукти и/или услуга. Дружеството извършва тези проучвания с единствена цел постигане на по-висока и трайна клиентска удовлетвореност.

            4. Интернет сайта на „Фулда България” ООД използва:

                        -  т.нар.”бисквитки” (сookies) - с които се дава възможност да се определят предпочитанията и нагласите Ви към определени продукти и/или услуги.

Бисквитите са информация, съхранена във Вашия браузър (или мобилно приложение). Те се използват за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в сайта ни услуги.

Вие имате право да откажете т.нар "бисквитки", използвайки настройките на Вашия браузър, с което ограничавате достъпа до голяма част от  функциите на сайта.Повече за това можете да научите на aboutcookies.org.

             5. Google Analytics – чрез него дружеството може да анализира употребата на интернет сайта www.motoexpert.bg представен под формата на графики, таблици, доклади и др.

Адрес за кореспонденция  с „Фулда България” ООД
гр. София 1415, бул. „Черни връх“ № 179Б
Телефон: 02/9698448

Факс: 02/9698420

Ел. поща: info@motoexpert.bg  

Интернет страница: www.motoexpert.bg
Данни за контакт с Отговорника по защита на данните:

Любомир Стефанов
Ел. поща: l.stefanov@motoexpert.bg

Мобилен: +359888149153

Предлагаме голямо разнообразие от автомобилни гуми